Приватне акціонерне товариство "КОМПАНIЯ "МАГIК"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Зражевський Андрiй Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   25.02.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “КОМПАНIЯ “МАГIК”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03151 м. Київ вул. Ушинського, буд. 40
4. Код за ЄДРПОУ 19248582
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 243-08-71 (044) 243-08-71
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.02.2015
  (дата)
2. Повідомлення 0 0  
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці magic.emitent.org.ua в мережі Інтернет 25.02.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.01.2015 звільнено Генеральний директор Єсiн Володимир Васильович СО 671736
21.06.2001 Мiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами ПрАТ "КОМПАНIЯ "МАГIК", якi вiдбулись 05.01.2015 року, прийнято рiшення звiльнити з 05.01.2015 р. генерального директора ПрАТ "КОМПАНIЯ "МАГIК" Єсiна Володимира Васильовича. Особу звiльнено у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Єсiн Володимир Васильович перебував на посадi генерального директора ПрАТ "КОМПАНIЯ "МАГIК" з 14.04.2011 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
05.01.2015 призначено Генеральний директор Зражевський Андрiй Станiславович СН 356101
26.11.1996 Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами ПрАТ "КОМПАНIЯ "МАГIК", якi вiдбулись 05.01.2015 року, прийнято рiшення призначити з 08.01.2015 р. на посаду генерального директора ПрАТ "КОМПАНIЯ "МАГIК" Зражевського Андрiя Станiславовича. Особу призначено у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Особу призначено безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 16.07.2007р. по 11.04.2011р. - ТОВ "СТЕП-СК", заступник директора; з 12.04.2011р. по 05.01.2015р. - ТОВ "СТЕП-СК", директор. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.